TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU

ul. Stęszewska 41, Poznań

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM MEDYCZNE OMEDICA s.c.  z siedzibą w Poznaniu (REGON 301619206) poprzez sieć internetową za pośrednictwem Serwisu internetowego rozpowszechnionych pod adresem internetowym www.omedica.pl.

Ogólne warunki

 1. Serwis  jest udostępniany przez Usługodawcę za pośrednictwem sieci internetowej, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.
 2. Korzystanie z Usług świadczonych przez Usługodawcę jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników bez konieczności rejestracji w Serwisie.
 3. Warunkiem korzystania z serwisu omedica.pl jest akceptacja niniejszego regulaminu przez Użytkownika.
 4. Użytkownik nie jest pacjentem w rozumieniu ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 5. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Użytkowników samodzielnie.
 6. Prawidłowe korzystanie z pełni usług świadczonych w Serwisie jest możliwe wyłącznie przy pomocy podłączonego do internetu komputera klasy PC, Mac lub podobnego, wyposażonego w system operacyjny (Linux, Mac OS, Windows) oraz przeglądarkę internetową (IE, Firefox, Opera, Safari lub inną).
 7. Administrator dołoży wszelkich starań, by serwis działał bez zarzutu oraz bez przerw. Niemniej, w zakresie dozwolonym przez prawo, Administrator nie gwarantuje żadnego określonego poziomu dostępności strony. Administrator zastrzega sobie prawo w szczególności do wprowadzania krótkich przerw technicznych.
 8. Usługodawca oświadcza, że respektując prawo do prywatności i nie gromadzi danych Użytkownika uzyskanych za pomocą przesłanych formularzy, które mogłyby być danymi osobowymi w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (tekst jednolity Dz.U. z 2002 roku Nr 101, Poz. 926 z późniejszymi zmianami), pozwalających na identyfikację użytkownika.

Warunki korzystania z serwisu

 1. Użytkownik ma prawo do drukowania całych stron lub fragmentów serwisu omedica.pl pod warunkiem nienaruszania praw autorskich. Żadna część serwisu nie może być w całości lub części kopiowana w celach komercyjnych, transmitowana elektronicznie lub wykorzystana bez uprzedniej zgody właściciela serwisu.
 2. Serwis Internetowy jest udostępniany przez Usługodawcę za pośrednictwem sieci Internet i Strony Internetowej Serwisu, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.
 3. Użytkownik, korzystając ze Serwisu Internetowego nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania serwisu.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia Serwisu, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw Usługodawcy.
 5. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu Internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu Internetowego w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy.

Zakres i zasady świadczenia usług

 1. Zamieszczone treści w serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być traktowane jako oferta handlowa w rozumieniu przepisów art.66 Kodeksu Cywilnego.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na stronie internetowej treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach ogólnie stosowanych w sieci.

Regulacje dotyczące zdrowia i porad lekarskich

 1. Zawarte na stronie informacje i/lub porady lekarzy lub specjalistów nie należy rozumieć jako udzielenia świadczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 1997 r. Nr 28, poz. 152) i ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 r. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) oraz badania pacjenta w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 1997 r. Nr 28, poz. 152).
 2. Ponadto zamieszczone porady nie zastąpią wizyty lekarskiej, podczas której prowadzona jest dokumentacja lekarska, przeprowadzane jest badanie lekarskie, szczegółowy wywiad z pacjentem i pełna diagnostyka.

Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności w razie zmiany przepisów prawa, zasad funkcjonowania sieci Internet lub znacznych zmian sytuacji rynkowej. 
 2. Integralną część regulaminu stanowi Polityka Prywatności dostępna na stronie serwisu.
 3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2012r.